Ondernemingsgegevens

Buzzevents – Haarwerken Online
Ieperstraat 244
8980 Zonnebeke
haarwerkenonline@outlook.com

BE 0702901689
éénmanszaak

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Haarwerken Online, een éénmanszaak met maatschappelijke zetel te Ieperstraat 244 8980 Zonnebeke BTW BE 0702901689 , biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit de webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Haarwerken Online moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Haarwerken Online aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

De verzending is gratis vanaf €100 binnen België. Levertijd in België afhankelijk van pakketdienst (Bpost, DHL, PostNL,…) 3 – 5 werkdagen, weekends niet bijgerekend.
Levertijd in Nederland, meestal is dit DHL, PostNL; 3-7 werkdagen,

Voor alle andere landen is de verzending betalend.
prijs verzending
België aanhuis geleverd €5,50
België leveren postpunt €4.00
Nederland €12.10
Andere landen €20.21
De verzendingskosten en eventuele taksen en invoerrechten zijn voor de consument.  Wij bieden u producten aan tegen scherpe prijzen en willen dit graag zo houden, daarom rekenen we voor u de minimale verzendingskosten aan onder de €100 levering in BELGIë.

Haarwerken Online heeft wel het recht de aangeduide prijs te wijzigen, en dit voor u een bestelling plaatst.  Promotieprijzen gelden zolang de voorraad strekt, of tot het einde van de vooraf bepaalde actietermijn.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Haarwerken Online niet. Haarwerken Online is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Haarwerken Online is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Haarwerken Online. Haarwerken Online kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Hoe verloopt de bestelprocedure via de webshop?

*Kies het gewenste artikel in de juiste kleur met de eventuele toebehoren.
*Dit voeg je toe aan winkelmandje.
*Bij afrekenen wordt u doorverwezen naar de betalingssite.
*Gegevensinvoer.
*Ik aanvaard de algemene voorwaarden.
*U kiest uw betaalmethode en uw bestelling wordt geplaatst.
*U ontvangt een mail ter bevestiging.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
• via Bankcontact
• via Creditcard
• via Belfius Direct Net
• via ING Home’Pay
• via iDEAL
• via PayPal

Haarwerken Online is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.  Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België; Nederland; Luxemburg; Duitsland; Frankrijk.

De levering gebeurt door: DHL; DPD; Bpost

Bpost: enkel België.  €7,00

DPD: Duitsland, Frankrijk, Luxemburg. €20.21

DHL: Nederland . €12.10

Bij Haarwerken Online wordt het artikel op dezelfde dag indien op voorraad, klaargezet en verzonden.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan info@haarwerkenonline.be.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Haarwerken Online was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Haarwerken Online.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Haarwerken Online te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Retourrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Haarwerken Online.

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen met opgave van reden de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt:

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant brief of motivatiebrief invullen , info@haarwerkenonline.be, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.
Retourkosten zijn voor de klant.

De Klant kan een formulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website “www.haarwerkenonline.be” . Deze hoeft de klant aan te vragen via info@haarwerkenonline.be.  We houden rekening met de termijn van bekendmaking van de herroeping en het retour zenden van het aangekochte product. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken, dit kan via mail op info@haarwerkenonline.be.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Haarwerken Online heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen ter attentie van Haarwerken Online. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken of tenzij dit overeengekomen is tussen Haarwerken Online en de klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Haarwerken Online zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

De retour van het aangekochte product moet aan volgende voorwaarden voldoen:
*Retour binnen de 14 dagen, zoals vermeld hierboven, liefst met een brief met de reden voor de retour, deze dient voor ons zelf en voor de leverancier, zodoende dat we steeds de beste kwaliteit kunnen aanbieden naar onze klanten.
*Het aangekochte product moet nog in originele staat zijn zoals u ze ontvangen heeft. D.W.Z. geen haren, of vloeistoffen zoals zweet, geen schilfers,…. Hygiëne is heel belangrijk voor ons en voor onze leverancier en dit willen we zo houden.  We begrijpen dat een muts of tulband of andere moeten gedragen worden en daar houden we rekening mee, maar ergens moet er een lijn getrokken worden. Wij werken nauw samen met mensen die een niet zo sterke gezondheid hebben en deze willen we ook beschermen.
*Het aangekochte product zit nog in originele verpakking.  Niet los in de doos retourneren of in een plastiek zak.  Daar zijn we heel streng in.

In geval van een overeenkomst voor de verrichting van diensten, voeg de volgende tekst in : “Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.”

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Haarwerken Online alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, Exclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Haarwerken Online op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Haarwerken Online wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. Of totdat er een reactie volgt van de klant of Haarwerken Online of van de leverancier.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Haarwerken Online geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Haarwerken Online  betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd of tenzij onderling overeengekomen is; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Indien het herroepingsrecht niet van toepassing is, vermelden waarom op basis van de volgende categorieën:

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

• dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst;
• de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Haarwerken Online geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
• de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
• de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
• de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
• de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
• de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;
• overeenkomsten waarbij de Klant Haarwerken Online specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
• de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
• de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
• overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
• de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
• de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);
• de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Haarwerken online klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Haarwerken Online.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Haarwerken Online zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Haarwerken Online is bereikbaar  via e-mail op info@haarwerkenonline.be T.A.V.  of per post op het volgende adres Ieperstraat 244 8980 Zonnebeke, België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Haarwerken Online beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Haarwerken Online zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Haarwerken Online respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Haarwerken Online Ieperstraat 244, 8980 Zonnebeke , info@haarwerkenonline.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot  info@haarwerkenonline.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-ingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Haarwerken Online heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Haarwerken Online houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@haarwerkenonline.be.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Haarwerken Online om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Haarwerken Online. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Haarwerken Online heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via http://www.unizo.be/ecommercelabel/.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).